Nasze przedszkole bierze udział w projekcie edukacyjnym MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY, którego celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

i) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

k) promocja przedszkola;

l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Inaugurację projektu uświetniła swoją obecnością wieloletnia przyjaciółka naszego przedszkola Emilia Lodzińska Radna Miasta Gdańska.